Aciecat

Associació de Comerciants Independents i Empresaris de Catalunya

Agència de consum i arbitratge

La Junta Arbitral de Consum de Catalunya és un òrgan administratiu al servei dels consumidors i empresaris que depèn de l’Agència Catalana del consum del Departament de comerç, turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya. Aquest òrgan ofereix als establiments la possibilitat d’adherir-se a la Junta Arbitral de consum per a solucionar possibles conflictes entre comerciants i consumidors d’una manera objectiva, àgil i gratuïta. Els establiments que s’hi adhereixen disposen d’un distintiu per acreditar el seu compromís envers els consumidors i aconseguir la seva confiança envers aquest establiment. La JACC posa al servei dels ciutadans de Catalunya dues vies per a resoldre aquest conflictes de consum que poden sorgir entre consumidors i empresaris, com a conseqüència de la compra d’un producte o la contractació d’un servei: la mediació i l’arbitratge de consum. Qualsevol de les dues vies s’inicia amb la presentació per part del consumidor de la sol·licitud d’arbitratge, sense necessitat d’assessorament jurídic. En la MEDIACIÓ DE CONSUM Una tercera persona, el mediador, intervé per tal de trobar entre les dues parts solucions negociades i assolir un acord acceptat entre les dues parts En l’ARBITRATGE DE CONSUM Si no s’arriba a cap acord, per la via de la mediació, s’inicia l’arbitratge. És un sistema extrajudicial i voluntari on les parts implicades es sotmeten a un tribunal perquè resolgui el conflicte i es comprometen a complir la solució que aquest tribunal dicti.

En la MEDIACIÓ DE CONSUM Una tercera persona, el mediador, intervé per tal de trobar entre les dues parts solucions negociades i assolir un acord acceptat entre les dues parts

En l’ARBITRATGE DE CONSUM Si no s’arriba a cap acord, per la via de la mediació, s’inicia l’arbitratge. És un sistema extrajudicial i voluntari on les parts implicades es sotmeten a un tribunal perquè resolgui el conflicte i es comprometen a complir la solució que aquest tribunal dicti.

Les CARACTERÍSTIQUES DE L’ARBITRATGE són:

GRATUÏT: aquest procediment està finançat per l’administració i cap de les dues parts no ha d’abonar cap despesa, excepte en cas que se sol·liciti un peritatge.
VOLUNTARI: per fer un arbitratge de consum, tant el consumidor com l’empresari han d’acordar-ho voluntàriament, ja que només en aquest cas poden quedar vinculats per la decisió presa pel tribunal arbitral.
ÀGIL I SENZILL: és un procediment àgil i senzill que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud d’arbitratge del consumidor davant de la Junta Arbitral de Consum.
OBJECTIU: un tribunal independent acorda la resolució del conflicte que estimi més justa, després d’escoltar les al·legacions de les parts i analitzar les proves presentades.
EXECUTIU: la decisió, o laude, del Col·legi Arbitral vincula ambdues parts amb els mateixos efectes que una sentència judicial. El laude és obligat compliment i per tant no és possible presentar recurs contra aquesta decisió ni interposar demanda judicial pels mateixos fets.

COM ADHERIR-SE A LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUM

1. Mitjançant la sol·licitud d’adhesió l'empresari es compromet a acceptar aquesta via amb vista als futurs conflictes que puguin plantejar els seus clients. La sol·licitud d’adhesió: document de compromís d'adhesió d'empreses.

2. Presentar la documentació a la Junta Arbitral de Consum: Av. Diagonal, 403, 1r Tel. 93 556 60 50

3. Lliurament del distintiu de la Junta Arbitral a l’empresari que es posarà en lloc ben visible en els establiments comercials

Adhesiu per penjar a l’aparador

Si vols obtenir més informació consultar el web de la Junta Arbitral de Consum:
http://www.consum.cat/organismes_de_consum/junta_arbitral/index.html

Full de reclamació:
http://www.consum.cat/doc/doc_59629304_1.pdf/reclamaciodenuncia.pdf

Codi de consum:
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5677/10196041.pdf